Jai Sri Ram (var.) Rice

Telangana Sona (Sugarless var.)

Sona Masuri

Red rice

KNM (var.) Rice